MUDr. Raduan Nwelati

Zásady ochrany osobních údajů

chráníme vaše data.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady osoby MUDr Raduan Nwelati – senátor, Třída Václava Klementa 819, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika, nwelatir@senat.cz, tel.: 731 175 007 (dále jen “Stránka”), týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (https://www.nwelati.cz). Přístupem ke Stránce nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Stránce ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na této Stránce. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny na Stránce, a váš další přístup ke Stránce nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

1. Informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

Jméno
E-mail
Mobilní telefon
Adresa

1.1 Jak vaše údaje používáme

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

Zpracování platby
Podpora
Vyřízení objednávky zákazníka

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

1.2 Jak vaše informace sdílíme

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, aniž bychom si vyžádali váš souhlas, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

– žádné okolnosti momentálně nejsou známy.

2. Analytika

Žádné vaše osobní údaje nejsou předávány k analytickým účelům. Informace shromažďované za účelem vytvoření analýzy o návštěvnosti webu neobsahují žádná citlivá data a jsou shromážděny pouze za účelem vylepšení našich služeb, a to prostřednictvím souborů cookie, případně poskytovatelem webových služeb. Více o souborech cookie v pátém bodu těchto zásad.

V případě, že z důvodu nadstandartních okolností budeme nuceni předat jakékoliv osobní údaje třetí straně, požadujeme, aby používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Stránky porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Stránky nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

3. Uchovávání vašich informací

Vaše osobní údaje u nás uchováme po dobu, která bude nezbytná pro dokončení zakázky, poskytnutí podpory, zodpovězení dotazu nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými právními předpisy nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

4. Vaše práva

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování svých údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) svých osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu nwelatir@senat.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

5. Soubory cookie a další

Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito technologiemi sledování naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

6. Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

7. Odkazy třetích stran a používání vašich informací

Naše stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu na Stránce. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

8. Stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se na nás obrátit na adrese Třída Václava Klementa 819, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika, e-mail: nwelatir@senat.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Poslední aktualizace 23. června 2024
Datum účinnosti 23. června 2024